Δήλωση Προστασίας Απορρήτου

1.      Εισαγωγή

 Οι Διαμεσολαβητές  του PbP στο σύνολό τους δεσμεύονται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Παρακαλείσθε να διαβάσετε παρακάτω για τις υπηρεσίες PbP που μπορεί να κάνετε χρήση τους.. Προκειμένου να σας παρέχεται το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών PbP, χρειάζεται κάποιες φορές η σχυλλογή  προσωπικών σας δεδομένων.

 Το παρόν ιδιωτικό απόρρητο αφορά στη συλλογή προσωπικών δεδομένων από την πλατφόρμα PbP και καλύπτει

  • Τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
  • Τη χρήση των μικρών αρχείων (cookies)
  • Την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων  
  • Την έκθεση/ κοινοποίηση των  προσωπικών δεδομένων

Το PbP δεσμεύεται να διαφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα. Οποτεδήποτε παρέχετε τέτοιες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να τις χρησιμοποιούμε σύμφωνα με όλο το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην  Ελλάδα και την ΕΕ.

Καθώς το PbP είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, προσπαθούμε επίσης να ευθυγραμμίζουμε την πολιτική πληροφοριών με τις οδηγίες που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Μηχανογράφησης (European Data Protection Supervisor):

 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/guide/index_en.htm

Το PbP συμμορφώνεται με τη θεμελιώδη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου, την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και για την ελεύθερη διακίνηση αυτών των δεδομένων. Η Οδηγία έχει επίσης ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο στη διεύθυνση

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en.html

Το PbP παρέχει  την ευχέρεια  υπερσυνδέσεων σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου που ρυθμίζουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων  που υποβάλλονται ή που συγκεντρώνονται από τα μικρά αρχεία (cookies), από τις επισκέψεις σε αυτές των χρηστών. Οι Διαμεσολαβητές του PbP δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση   για τις πρακτικές απορρήτου που ακολουθούνται από τις εν λόγω ιστοσεςλίδες και η χρήση αυτών των ιστοσελίδων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών τους.

 2.      Συλλογή των προσωπικών δεδομένων

Όταν εγγράφεστε σε οποιαδήποτε υπηρεσία του PbP, μπορεί να σας ζητηθούν πληροφορίες προσωπικών σας δεδομένων όπως στοιχεία επικοινωνίας. Εισάγοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες στα πεδία που ζητούνται , επιτρέπετε στο PbP να σας παρέχει τις υπηρεσίες που επιλέξατε . Το PbP μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί μικρά αρχεία (cookies) (μπορείτε να ανατρέξετε στην επόμενη ενότητα για περισσότερες πληροφορίες) και να συλλέγει διευθύνσεις IP. Αυτές οι πληροφορίες  δεν χρησιμοποιούνται  για την κατάρτιση του δικού σας προσωπικού προφίλ και τα αρχεία καταγραφής καθαρίζονται τακτικά. Χρησιμοποιούμε επίσης τις διευθύνσεις IP για να καθορίσουμε αν εισέρχεστε στις υπηρεσίες από την Ευρώπη ή όχι. Θα κρατήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στα συστήματά μας για όσο καιρό κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας ως μέλος του PbP, τότε μόλις διαγραφεί ο λογαριασμός σας, οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν στο σύστημα για περίοδο ενός έτους για διαχειριστικούς σκοπούς, πριν από την οριστική τους διαγραφή. Όπου συνεισφέρετε στις υπηρεσίες PbP, το PbP θα διατηρεί τα στοιχεία και δεδομένα   της συνεισφοράς σας γενικά για όσο εύλογο διάστημα θεωρείται  απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού(ών), για τον οποίο(ίους) αυτά παρασχέθηκαν.

 3.      Χρήση  των Προσωπικών σας δεδομένων

Το PbP θα χρησιμοποιεί  τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο: για να επικοινωνήσει μαζί σας για λόγους σχετικούς με την υπηρεσία στην οποία έχετε εγγραφεί (για παράδειγμα, να σας στείλει υπενθυμίσεις για τον κωδικό πρόσβασης σας  ή για να σας ενημερώσει ότι μια συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης), να επικοινωνήσει μαζί σας για κάποια καταγραφή που κάνατε, συμπεριλαμβανόμενου του περιεχόμενου που παρέχετε σαν πληροφορίες καταγραφής. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες PbP, οι server μας αυτόματα καταγράφουν πληροφορίες που στέλνει ο δικός σας φυλλομετρητής κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Αυτές οι καταγραφές του server μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το διαδικτυακό σας αίτημα και οι διευθύνσεις IP, τον τύπο του φυλλομετρητή, τη γλώσσα του φυλλομετρητή, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας και ένα ή περισσότερα μικρά αρχεία (cookies) που ταυτοποιούν μοναδικά το δικό σας φυλλομετρητή.

 4.      Μικρά αρχεία (Cookies)

Όταν επισκέπτεσθε το σύστημα PBP, μπορεί να σταλούν ένα ή περισσότερα cookies (ένα μικρό αρχείο που περιέχει μια αλυσίδα χαρακτήρων) στον υπολογιστή σας το οποίο ταυτοποιεί μοναδικά τον φυλλομετρητή σας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies για να βελτιώσουμε την ποιότητα της υπηρεσίας μας αποθηκεύοντας προτιμήσεις χρηστών και εντοπίζοντας τάσεις χρηστών, όπως ο τρόπος με τον οποίο κάνουν αναζήτηση. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές είναι αρχικά διατεθειμένοι  ώστε να αποδέχονται τα cookies, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή ώστε να απορρίπτει όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε ένα cookie έχει αποσταλεί. Παρόλα αυτά, ορισμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες μπορεί να μην λειτουργούν κανονικά αν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

 5.      Ασφάλεια Πληροφοριών

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή, έκθεση ή καταστροφή δεδομένων. Αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνουν εσωτερικές αξιολογήσεις της συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων, των πρακτικών επεξεργασίας και των μέτρων ασφαλείας, καθώς και των μέτρων φυσικής ασφάλειας  για την προφύλαξη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα όπου αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα. Περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες στους διαμεσολαβητές/διαχειριστές του PbP οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν αυτή την πληροφορία ώστε να λειτουργούν, να αναπτύσσουν ή να βελτιώνουν τις υπηρεσίες μας.

6.      Έκθεση/Κοινοποίηση Πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα  σας (που δώσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής) εμπιστευτικά, εκτός από τις περιπτώσεις που η έκθεση τους ζητείται ή επιτρέπεται από το νόμο (για παράδειγμα στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου) ή όπως περιγράφεται στην ακόλουθη ενότητα 7.

 7.      Προσβλητικό ή Ανάρμοστο  περιεχόμενο στο σύστημα PbP

Αν αναρτήσετε ή αποστείλετε προσβλητικό, ή/και ανάρμοστο περιεχόμενο οπουδήποτε στο σύστημα PbP, ή αλλιώς προβείτε σε οποιαδήποτε απαράδεκτη, λειτουργικά και οργανωτικά,  συμπεριφορά στο PbP, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σταματήσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Οπουδήποτε εύλογα πιστεύουμε ότι παραβιάζετε ή μπορεί να παραβιάσετε οποιοδήποτε, εθνικό, διεθνή και ευρωπαϊκό νόμο (επειδή για παράδειγμα το περιεχόμενο που αναρτήσατε μπορεί να είναι εξυβριστικό, δυσφημιστικό και γενικά αξιόποινο), μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου να ενημερώσουμε ανάλογα τους τρίτους θιγόμενους  ή άμεσα ενδιαφερόμενους  όπως τον πάροχό σας, για πρόσβαση στο διαδίκτυο ή οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σχετικά με το περιεχόμενο και τη συμπεριφορά σας.

8.      Χρήστες 18 ετών και κάτω

Χρήστες ηλικίας 18 ετών και κάτω θα πρέπει να έχουν την άδεια των γονέων/κηδεμόνων τους πριν από οποιαδήποτε χρήση του συστήματος PbP και οποτεδήποτε παρέχουν προσωπικές πληροφορίες στο σύστημα PbP. Χρήστες χωρίς τη συγκατάθεση αυτή δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν προσωπικές τους πληροφορίες.

 9.      Πρόσβαση στα Αρχεία των Προσωπικών Πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών που έχει κρατήσει το σύστημα PbP σχετικά με εσάς και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 10.   Αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να επικαιροποιείται ανά διαστήματα, οπότε μπορεί να επιθυμείτε να την ελέγχετε κάθε φορά που σκοπεύετε να υποβάλλετε προσωπικά σας δεδομένα ή/και προσωπικές σας πληροφορίες στις υπηρεσίες του PbP. Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αναθεώρησης θα εμφανίζεται σε αυτή τη σελίδα.

11.   Επικοινωνία με τους διαμεσολαβητές/διαχειριστές του PbP για την Πολιτική Απορρήτου

 Εάν έχετε ερωτήσεις, απορίες ή σχόλια σχετικά με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες της ενότητας «Επικοινωνία».

*Αυτό το κέιμενο είναι μετάφραση του αντίστοιχου αγγλικού. Παρακαλώ σημειώστε ότι, σε περίπτωση διαφορών, μόνο η αγγλική εκδοχή είναι νομικά έγκυρη.