Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το PbP?

http://www.puzzledbypolicy.eu/

Το PuzzledbyPolicy (PbP) έχει ως στόχο να παρέχει σε όλους τους πολίτες μια μοναδική πλατφόρμα (portal) μέσα από την οποία οι χρήστες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις προσφερόμενες και ασκούμενες πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ και τη σημασία τους σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούν στη συνέχεια να συνεισφέρουν με το σχολιασμό τους τόσο στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής, όσο και στην αξιολόγηση των συνεπειών της. Το PuzzledbyPolicy (PbP) θα βοηθήσει και τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να κατανοήσουν καλύτερα τον αντίκτυπο των πολιτικών που εφαρμόζουν μέσα από το σχολιασμό τους και  τις διατυπούμενες απόψεις των πολιτών σε θέματα Μεταναστευτικής πολιτικής .

Από πού χρηματοδοτείται το PbP?

Το PuzzledbyPolicy (PbP) είναι ένα έργο ηλεκτρονικής συμμετοχής  (eParticipation) το οποίο χρηματοδοτείται από το ICT Policy Support Programme .

Τι είναι το Policy Profiler?

Το Policy Profiler είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που προσφέρει στο χρήστη την ευκαιρία να πληροφορηθεί και να διατυπώσει τις απόψεις  και τις προτιμήσεις του αναφορικά με τη  μετανάστευση,  στο πεδίο της  πολιτικής. Επιτρέπει τη σύγκριση των απόψεων του πολίτη -με ένα εύκολα κατανοητό, γραφικά απεικονισμένο και ενημερωτικό τρόπο- με τις υπάρχουσες πολιτικές τοποθετήσεις.

Τι είναι το u-debate?

Το u-debate είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που διευκολύνει τις οργανωμένες και κατά συνέπεια πιο αποτελεσματικές on-line συζητήσεις ανάμεσα σε συμμετέχοντες με κοινά ενδιαφέροντα γύρω από ποικίλα θέματα. Προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να ανεβάζουν συγκεκριμένες πληροφορίες στις on-line συζητήσεις όπως  για παράδειγμα προβλήματα-θέματα, ή πιθανές εναλλακτικές λύσεις σε ένα πρόβλημα-θέμα, που έχει εισάγει ο ίδιος ή κάποιος άλλος χρήστης, ή ακόμη και πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα κάποιας λύσης  που έχει εισάγει ο ίδιος ή κάποιος άλλος χρήστης, κλπ.

Τι είναι το PbP Widget?

Το PbP Widget λειτουργεί σαν μια μικρή ιστοσελίδα και έχει ως στόχο τη διάδοση των δυο βασικών εργαλείων της πλατφόρμας του PbP, δηλαδή του ερωτηματολογίου PbP και του u-debate, ανά την Ευρώπη. Επομένως, η viral διάδοση της πλατφόρμας θα αναπτύξει τα επίπεδα της ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών στην Ευρώπη αναφορικά με τις διαδικασίες διαμόρφωσης της πολιτικής. Με τη χρήση της πλατφόρμας Beemboard Widget Syndication, η υπηρεσία διανομής του PbP widget λειτουργεί ως βοηθός στη δημιουργία δικτύου χρηστών μέσα από διάφορους προορισμούς όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξατομικευμένες αρχικές σελίδες, blogs και ιστοσελίδες.